Avaluació del impacte ecosistèmic i socio-econòmic

 

Per avaluar l’impacte ecosistèmic i socioeconòmic, s’ha d’elaborar un ventall d’indicadors quantificables relacionats amb les accions que directament o indirectament han de millorar l’estat de conservació de l’àguila cuabarrada. Aquests indicadors poden ser paràmetres demogràfics de l’espècie (taxa de productivitat, nombre d’exemplars territorialitzats i no territorialitzats observats anualment, etc.) i relatius a la disminució dels factors d’amenaça i a la millora de l’hàbitat (nombre de suports corregits, metres de línia senyalitzats, hectàrees d’hàbitat millorades, etc.).

 

En tot cas, s’ha de considerar la dificultat d’establir indicadors per reflectir una evolució mesurable en un termini de temps tan curt com el que dura el projecte.

Dins d’aquesta acció s’han d’avaluar els impactes següents:

 • Impacte econòmic directe: estimació d’acord amb les factures generades (dietes, gasoil, contractació de serveis, etc.).
 • Impacte social: anàlisi de les dades generades durant el projecte amb relació al desenvolupament de les accions de comunicació en la població local.
  • Anàlisi de les visites per apartats de la web, i classificació segons el tipus de públic destinatari (general o tècnic).
  • Control de missatges tramesos, de persones i entitats assistents als tallers, presentacions, etc.
  • Anàlisi dels assistents al seminari final, del nombre de còpies de les publicacions distribuïdes (memòria tècnica final, informe divulgatiu general, etc.).
  • Control dels dossiers de premsa.
  • Anàlisi de les dades de lliurament de cadascun dels articles (en reunions, actes públics, visites, etc.) i dels diferents tipus de destinataris d’aquests (sectors de població local, regional, etc.).
 • Impacte ecosistèmic: anàlisi de la millora que el desenvolupament del projecte produeix en els serveis ambientals.

Cal tenir en compte que en aquest projecte es duen a terme accions relacionades amb la conservació d’una espècie en concret, però no lligada a un lloc específic.

Els resultats extrets de l’anàlisi d’aquests indicadors s’han de recollir en un informe, amb el títol “Impacte ecosistèmic i socioeconòmic del projecte”. Les principals conclusions que s’extreguin d’aquest informe s’han d’incloure en la publicació tècnica final del projecte.
 

Raons per les quals aquesta acció es necessària

Aquesta acció és fonamental per avaluar l’impacte del projecte sobre la fauna i la flora de les regions on s’han d’introduir els exemplars d’àguila cuabarrada i sobre l’economia i la població locals.

 

Share