Antecedents

Águila de Bonelli en vuelo

 

Des de fa trenta anys es duen a terme mesures per a la protecció legal de l’àguila cuabarrada, la protecció i la gestió d’espais naturals i l’aplicació de les directives europees d’aus i d’hàbitats, que han afavorit aquesta espècie. Les mesures que han afectat les rapinyaires de manera més radical ha estat: la protecció legal de les aus rapinyaires als anys 70, la transposició de les directives europees sobre aus i hàbitats i els decrets sobre modificació de línies elèctriques.

 No obstant això, des de 2005 (data en què s’ha pogut assolir l’homogeneïtat en els censos d’àguila cuabarrada per poder comparar-ne l’evolució) s’ha observat un declivi de la població d’aquesta àguila: destaca que la població ha disminuït a les zones perifèriques de distribució i fins i tot s’ha extingit en algunes localitats. Això són senyals inequívocs d’alertes primerenques, que s’han de tenir en compte per actuar amb decisió, ja que altrament l’espècie vulnerable esdevindria espècie en perill d’extinció en l’àmbit nacional (com està catalogada en algunes comunitats autònomes), amb la qual cosa posteriorment ens hauríem d’enfrontar a un problema més greu, que consumiria més recursos econòmics i que es perllongaria durant dècades.

En el darrer cens de 2006 s’estimava que al voltant d’un 45 % de la població espanyola d’àguila cuabarrada, unes 350 parelles, se situava a Andalusia, però fins i tot en aquesta comunitat autònoma, en alguns llocs de la província de Jaen, ha disminuït considerablement el nombre d’exemplars d’aquesta espècie

Aquesta disminució va portar a crear un grup de treball dins del Comitè de Flora i Fauna de la Comissió Nacional de Protecció de la Natura, el qual ha elaborat un esborrany relatiu a l’estratègia nacional de conservació de l’àguila cuabarrada.

En el cas particular d’aquesta àguila, s’han executat vuit projectes LIFE en regions espanyoles i un altre a Portugal, en els quals s’han dut a terme accions relacionades amb la disminució de les molèsties i les causes de mortalitat (correcció de línies elèctriques, vigilància de nius, potenciació d’espècies presa, campanyes de divulgació, etc.).

No obstant això, fins ara cada projecte s’ha concentrat en una única província, no n’hi hagut cap de compartit entre diverses regions espanyoles ni amb altres països (com és el cas de Life Bonelli), i l’anàlisi demogràfica s’ha basat en la productivitat i la mortalitat de cada població, sense atorgar la mateixa importància a les taxes d’immigració i d’emigració, als punts negres de mortalitat o a les àrees de producció elevada. Això ha comportat que els problemes als quals s’enfronta la població ibèrica es veiessin des d’una perspectiva local i no metapoblacional.

 

Visita de tècnics de la Comunitat Foral de Navarra al hacking d’àguila cuabarrada a Madrid

 

Els esforços duts a terme a les zones implicades son:

Navarra:

Des de 1996, en el marc del pla de recuperació de l’espècie i mitjançant l’elaboració de programes d’actuació anuals, s’ha fet un seguiment exhaustiu de l’àguila cuabarrada, que ha inclòs el control de la població, tant reproductora com flotant, i de la reproducció de les parelles establertes. Aquest seguiment ha permès conèixer amb precisió l’autoecologia i l’evolució de la població regional, i establir mesures correctores.

Aquesta tasca es va intensificar entre 1997 i 2000 gràcies al Projecte Life LIFE96NAT/E/3114, amb mesures, fonamentalment, de divulgació i conscienciació, vigilància de les àrees de nidificació per evitar molèsties humanes, correcció de línies elèctriques a la resta del territori per reduir el risc de la població flotant, regulació de les activitats de caça, control de les activitats que poden afectar les àrees de nidificació, marcatge i radioseguiment de polls per determinar l’ús de l’espai, avaluació de l’impacte ambiental de les infraestructures, etc.

El 2000 es van desbrossar terrenys de cultiu abandonats a fi d’augmentar la diversitat, evitant l’homogeneïtzació del matollar i afavorint la presència d’espècies presa.

Tot i que s’ha incidit adequadament en les principals causes de mortalitat no natural d’aquestes aus i en la protecció de les zones de nidificació, incloent-les en la Xarxa Natura 2000, les mesures no han estat suficients per revertir la tendència demogràfica negativa d’aquesta espècie.

Tot i que s’ha incidit adequadament en les principals causes de mortalitat no natural d’aquestes aus i en la protecció de les zones de nidificació, incloent-les en la Xarxa Natura 2000, les mesures no han estat suficients per revertir la tendència demogràfica negativa d’aquesta espècie.

 

Beragu, àguila cuabarrada alliberada a Navarra el 2012

 

Madrid:

A Madrid es va fer una gran tasca de protecció contra el risc d’electrocució amb la correcció d’esteses elèctriques, però atès que aquestes mesures es van aplicar fa molt de temps, algunes correccions no són efectives, i, per tant, és necessari aplicar-les de nou. Tot i que no hi ha un pla de recuperació formal, es va elaborar un estudi de viabilitat, amb accions sobre el medi, per millorar la situació de la població, i es va plantejar un segon estudi de viabilitat per reforçar-la.

Paral·lelament a aquest estudi, ha començat el programa de cria en captivitat en les instal·lacions de GREFA i s’ha treballat en la preparació de protocols de reforçament i de reintroducció. Fins ara hi han nascut catorze polls, i actualment hi ha nou parelles i alguns individus sense aparellar.

 

Agents forestals de la Comunitat de Madrid i membres de GREFA durant l’alliberament de dos polls d’àguila cuabarrada

 

Illes Balears:

Des de fa vint anys a les Illes Balears es duen a terme accions de sensibilització juntament amb mesures disciplinàries amb la finalitat d’eliminar la persecució sistemàtica de les aus rapinyaires amb trets i trampeig.

El 2007 el Govern de les Illes Balears va prendre la decisió de començar a fer passes per reintroduir l’àguila cuabarrada a Mallorca, i el 2008 es va preparar un estudi de viabilitat i un pla de reintroducció d’aquesta espècie, que l’agost de 2009 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. La fase experimental va començar amb la preparació de protocols d’alliberament, un estudi de la disponibilitat de l’hàbitat, una previsió de l’evolució demogràfica, la preparació de les primeres instal·lacions d’alliberament, les primeres alliberacions experimentals i diverses tasques de divulgació.

Pel que fa als elements elèctrics perillosos, des dels anys 90 se n’han corregit més de dos mil. Actualment continua la modificació de línies elèctriques mitjançant un conveni de col·laboració amb ENDESA.

 

Ernesto i Tomeu alliberen dos polls d’àguila cuabarrada a Mallorca

 

Àlaba:

Dins del Pla d’Acció per a la Recuperació de l’Àguila Cuabarrada a Àlaba es va executar el Projecte Life LIFE00 NAT/E/7336 (2001-2004), en el si del qual es van fer accions per:

  • Protegir els territoris de cria i nidificació.
  • Modificar línies elèctriques perilloses, per mitjà d’acords amb companyies elèctriques.
  • Vigilar les zones de nidificació i regular les molèsties per prevenir fracassos reproductius.Mesurar el període i la productivitat reproductiva, determinar les raons dels fracassos reproductius i les taxes i les causes de la mortalitat en adults.
  • Augmentar les poblacions presa mitjançant activitats de gestió de l’hàbitat i la regulació de la caça.
  • Executar campanyes de divulgació per a sectors diferents.

 Aquestes millores, que han eliminat la majoria de les amenaces per a l’àguila cuabarrada, han contribuït a mantenir i consolidar l’única parella nidificant.

 

Andalusia:

L’any 2005 es va dur a terme per primera vegada una tasca intensiva, coordinada i uniforme per censar tota la població d’àguila cuabarrada a Andalusia. Es van detectar entre 321 i 347 parelles reproductores, pràcticament la meitat de la població espanyola. El 52,4 % de les parelles estan en zones declarades Natura 2000. Des de febrer de 2004 s’executa el Programa d’Actuacions per a la Conservació de l’Àguila Cuabarrada a Andalusia, amb la finalitat d’incrementar les probabilitats de persistència a llarg termini del nucli andalús d’aquesta espècie.
 

Dos exemplars joves d’àguila cuabarrada cedits per la Junta d’Andalusia.

 

Red Bonelli 2010-2012

Paral·lelament a les accions de conservació, entre 2010 i 2012 s’han dut a terme unes experiències pilot d’alliberament d’exemplars a les àrees del projecte per determinar la potencialitat dels alliberaments i adaptar la metodologia de l’alliberament assistit i de la gàbia d’aclimatació a les especificitats de l’espècie.

Les primeres experiències van tenir lloc a Madrid el 2010: mitjançant la tècnica d’alliberament assistit es van alliberar dos polls, dels quals un visita regularment la zona d’alliberament. El 2011 se’n van alliberar quatre (dos dels quals procedien de la cria en captivitat); d’aquests, dos van morir electrocutats i els altres dos continuen per la zona després d’una fase de dispersió. El 2012 tres animals van ser morts per una guineu, mentre que el quart, alliberat amb més edat després d’una estada en una gàbia, va volar bé.

A Navarra, on es van alliberar dos polls el 2011 i dos el 2012, no s’ha registrat cap fracàs. Pel que fa als exemplars de 2011, tot i que van perdre els emissors, almenys un ha estat observat a la zona d’alliberament. Quant als de 2012, estan tots en fase de dispersió.

A Mallorca, mitjançant hacking, es van reintroduir quatre àguiles joves el 2011, dues de les quals van morir electrocutades sobre un suport que va ser immediatament modificat, i dues més el 2012. A més, es va provar un nou mètode d’alliberament d’aus que ja volen mitjançant una gàbia d’aclimatació, amb l’alliberament de dos exemplars immaturs el 2011 i dos el 2012. Gràcies a la insularitat, cap dels exemplars, tot i ser joves, ha abandonat l’illa, i ja s’han observat comportaments territorials. Aquests alliberaments han tingut èxit tant pel que fa a la metodologia d’alliberament com a l’adaptació de les aus al nou hàbitat.

Com a conclusió d’aquestes primeres reintroduccions, s’ha definit la metodologia més apropiada per a cada edat dels individus que s’han de alliberar. D’altra banda, no hi ha res que faci suposar que la mortalitat dels exemplars reintroduïts sigui superior a la de les poblacions naturals, sinó que, al contrari, sembla que sigui inferior.

 

Alliberament d’àguiles cuabarrada a Navarra (premsa)

 

Share

Fullet del projecte

folleto informativo bonelli ico cat

Photo News

lifebonelli newsletter cat