Descripció i objectius

Águilas perdiceras liberadas en Madrid

Aquest projecte té com a objectiu la recuperació de les poblacions d’àguila cuabarrada unint l’esforç de diversos programes de recuperació d’aquesta espècie de poblacions de la Península Ibèrica i les Illes Balears. La recuperació es durà a terme amb el reforçament poblacional a Madrid, Navarra i Àlaba, i la reintroducció de l’espècie a Mallorca. L’àguila cuabarrada està catalogada en l’annex I de la Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres; l’annex 2 del Conveni de Berna; l’apèndix ii del Conveni de Bonn, i l’apèndix ii del Conveni sobre el comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestre (CITES), amb diferents graus de protecció en els àmbits europeu, nacional i regional.

Aquesta és la primera vegada que un programa que estableix mesures de conservació específiques es du a terme a diverses poblacions. El programa considera la metapoblació del nord-oest del Mediterrani d’Espanya i sud de França com una població única i aprofundeix en l’estudi de les relacions dels diferents nuclis poblacionals que la integren. Espanya manté el 65 % de la població europea. Per aquesta raó, la consolidació de l’espècie en aquesta zona és indispensable tant per mantenir el nivell de població a Europa com exportar els resultats a altres regions.
Per aconseguir aquest objectiu és necessari posar en marxa objectius específics, com ara:

 

  • Reduir el nombre de col·lisions i electrocucions en les àrees on aquest problema és un factor limitant i en les noves àrees que s’identifiquin.
  • Crear hàbitats favorables en les noves zones de nidificació eliminant perills i molèsties, prevenint grans canvis en el temps i mantenint i millorant les espècies presa.
  • Mantenir un estoc internacional de parelles reproductores en captivitat per optimitzar els recursos i mantenir la variabilitat genètica de l’espècie.

Per a aquesta tasca, s’ha creat un consorci que abasta els principals aspectes de la recuperació d’espècies: les administracions públiques de les quatre regions on es recuperarà l’espècie (Navarra, Illes Balears, Àlaba i Madrid), els dos únics centres europeus de cria en captivitat de l’àguila cuabarrada el centre de recuperació d’animals silvestres GREFA "Grup de Rehabilitació de Fauna Autòctona i del seu Hàbitat" i l’organització ornitològica francesa LPO "Lliga de Protecció dels Ocells") i la comunitat autònoma d’Andalusia (principal reserva d’aquesta espècie d’àmbit europeu).

Share

Fullet del projecte

folleto informativo bonelli ico cat

Photo News

lifebonelli newsletter cat