Pla de comunicació

Periodistas fotografían las águilas de bonelli antes de su liberación

 

Les accions de comunicació, difusió i sensibilització són clau perquè els resultats del projecte obtinguin el major abast social possible. El pla de comunicació organitza i coordina el conjunt d’accions i campanyes amb la finalitat d’augmentar l’interès i la sensibilització de l’opinió pública, dels polítics i d’altres grups especials per l’objecte del projecte, i també d’aconseguir el suport per a les polítiques i els plans que es volen executar.

 

S’ha de crear una imatge oficial que representi l’espècie protagonista i aplicar-la en tots els mitjans que s’utilitzin per comunicar i divulgar la informació generada, a més dels pròpies d’aquest apartat E. Aquesta imatge s’acompanyarà dels logotips LIFE i Natura 2000, amb l’objecte de complir les Disposicions comunes LIFE 2011. Així mateix, s’ha d’elaborar un manual d’estil que faciliti que tots el socis utilitzin correctament la imatge esmentada per aconseguir una visió conjunta del projecte i garantir que es compleixen les Disposicions comunes LIFE 2011 en totes les acciones que inclou el Pla de Comunicació.

 

El pla de comunicació preveu les subaccions que es descriuen a continuació:

Plana web

S’ha de crear una plana web específica, operativa des del començament, amb informació sobre el projecte i sobre el grau de desenvolupament i execució de les accions que s’han de dur a terme, que s’ha d’actualitzar regularment.

Per completar la realitat estatal i europea sobre l’àguila cuabarrada, la web ha d’incloure una secció denominada “Biblioteca virtual”, amb enllaços a obres i articles rellevants sobre la conservació d’aquesta espècie. Així mateix s’incorporaran treballs i articles publicats en el marc d’aquest projecte.

També s’hi ha d’incloure informació sobre els simpòsiums i els congressos en els quals hagi de participar qualsevol membre dels socis que integren el projecte.

Amb la finalitat d’arribar al màxim nombre possible de persones, col·lectius, etc., l’enllaç a la pàgina web del projecte ha de figurar en totes les webs del ajuntaments implicats, del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i del Govern de Navarra.

 

Butlletí Informatiu

Semestralment s’ha d’editar un butlletí informatiu en format digital, que s’ha de publicar en la pàgina web i distribuir gratuïtament en forma de publitramesa electrònica a totes les parts interessades i a qui s’hagi subscrit a la llista de distribució.

 

Informe Layman

S’ha d’elaborar un informe divulgatiu sobre el projecte, d’una extensió de cinc a deu pàgines, que inclogui el objectius, les accions i els resultats que s’han aconseguit. Se n’han d’editar 350 exemplars per a cada soci, en suport digital i en paper, en castellà, basc, català i anglès.

L’informe s’ha de distribuir en els àmbits local i regional per mitjà d’entitats i associacions locals i institucions regionals, i en els àmbits estatal i europeu per mitjà de les entitats i les associacions, nacionals i europees, relacionades amb el projecte.

 

Taulers informatius

S’han de col·locar taulers informatius generals a les zones d’actuació o a ubicacions estratègiques (d’accés a zones més grans d’actuació), amb la finalitat d’informar el públic general, tant local com visitant, sobre els objectius i les activitats del projecte.

Així mateix, quan comencin actuacions concretes, s’han de col·locar taulers amb informació específica sobre aquestes a les zones s on s’hagin de dur a terme.
 

Difusió en premsa

S’han d’inserir publicacions en la premsa local, regional i nacional, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima difusió possible del projecte entre el màxim nombre possible d’actors. S’espera assolir un impacte molt alt en els mitjans de comunicació, i que cada soci aconsegueixi que es publiquin almenys sis articles a la premsa regional, sis articles a la premsa local i tres a la premsa especialitzada.

 

Articles de promoció

S’han d’elaborar materials de promoció que donin suport a la difusió i la imatge del projecte (adhesius, imans, camisetes, etc.), que poden ser comuns per a tots el socis, o específics, segons cada cas i el pressupost que s’hi destini.

 

Fullet del projecte

S’ha d’editar un fullet amb la informació del projecte (àmbits d’actuació, objectius i resultats esperats). Es proposa editar-ne 20.000 exemplars en paper, i distribuir-los des del començament del projecte a les regions implicades i també a tot l’Estat i a Europa. Per aconseguir-ne la màxima difusió possible, el fullet també ha d’estar disponible en les llengües pròpies de les regions del projecte (castellà, català i basc) i en format digital

 

Jornades de presentació

Al principi del projecte, s’ha de dur a terme una jornada de presentació pública a cada una de les regions que hi participen, una vegada estiguin disponibles les principals eines de comunicació (pàgina web, fullet, etc.).

 

Raons per les quals aquesta acció és necessària

Les raons per les quals és necessari desenvolupar el programa de comunicació i difusió del projecte són les següents:

  • A escala local i regional la població de l’àmbit d’actuació i específicament els sectors més directament implicats o relacionats amb la gestió de l’espècie han de conèixer en profunditat el projecte de conservació i els problemes ambientals que el justifiquen.
  • La societat en general (en l’àmbit estatal i fins i tot internacional) també ha de conèixer el projecte, pel valor que té com a model o estratègia aplicable a altres espais i espècies.

 

Els mitjans i els instruments de comunicació posats a l’abast d’aquest projecte permeten fer-ne la millor difusió possible, tant en els diferents àmbits geogràfics com en els diferents grups de destinataris.

Share